AVG Privacyverklaring van:

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart,
Gevestigd aan de Pastoor van der Burglaan 9 1735 HN 9 t Veld

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.edwinligthart.nl
Pastoor van der Burglaan 9
1735 HN 9 t Veld
Nederland
+31 226 42 1721

Edwin Ligthart is de Functionaris Gegevensbescherming van Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart
Hij is te bereiken via info@edwinligthart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken,

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Woonplaats
- Geslacht
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer (BSN)
- Telefoonnummer
- E-mailadres indien aanwezig
- Gegevens ziektekostenverzekering

De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podo(posturaal)therapeutische interventie(s).
Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier.
We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken,

Voet technisch Adviesbureau Edwin Ligthart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Online raadpleging van uw zorgverzekering als zorgaanbieder zijn wij verplicht hiervoor uw BSN te registreren, wij hebben dit nummer nodig om persoonsgegevens over de patiënt uit te wisselen.
Dit staat vermeld in de WET, gebruik BSN in de zorg.

- Invoeren gegevens in Podonet voor verwerking factuur
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming,

Voet technisch Adviesbureau Edwin Ligthart neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

MS Office, email verkeer voor controle, afspraak bevestiging, huisarts verslagen, boekhoud verkeer
Adobe Acrobat, verwerking afdrukken factuur benodigd voor administratie en belasting.
Firefox, controle verzekering nummer, invoeren naw gegevens voor facturatie en declaratie.
Podonet, voor de verwerking van declaraties
Rhinoceros, voor het vervaardigen van de zolen
Dropbox, opslag dossier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren,

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart is verplicht uw medische persoonsgegevens 15 jaar te bewaren.
E-mails, 3 jaar
Agenda afspraken, 3 jaar
Facturatie, 7 jaar (wettelijk verplicht)
Boekhouding, 7 jaar (wettelijk verplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden,

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Voet technisch Adviesbureau Edwin Ligthart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Voet technisch Adviesbureau Edwin Ligthart uw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Accountantskantoor Wiedijk, inzage facturen
Podonet, naw gegevens voor facturatie en declaratie
MS Office, verslagen aan huisartsen bij verwijzing, naam-achternaam- zorgverzekeringsnummer


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken,

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen,

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voet technisch Adviesbureau Edwin Ligthart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@edwinligthart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen,

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, dit is alleen mogelijk door een gecertificeerde certificaat.
SSL op onze informatie website (geen opslag van gegevens)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@edwinligthart.nl
Copyright © 1994 -2024 by Edwin Ligthart  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@edwinligthart.nl
Pastoor van der Burglaan 9 1735 HN 't Veld Telefoon 0226 - 421721